Het markenstelsel

Marken zijn ontstaan in de dertiende eeuw en vormden een leefgemeenschap van boeren met gronden in gemeenschappelijk bezit binnen een bepaald gebied. De markegenoten regelden het beheer ervan onderling. Deze gronden bestonden uit onontgonnen gebieden zoals heide, bos, moeras en veengrond. De woeste grond diende voor het weiden van vee, voor het vergaren van brandstof en timmerhout en voor het steken van plaggen voor bemesting van het akkerland.

  • Marken in Overijssel Bekijk details

    In het deel van de Geschiedkundige atlas van Nederland over de Marken in Overijssel, geschreven door G.A.J. van Engelen van der Veen worden in Overijssel 184 marken vermeld. 115 waren gelegen in het voormalige Drostambt Salland, 60 in het Drostambt Twente en 9 in het Drostambt Vollenhove.

    Bekijk details van Marken in Overijssel

  • Markeverdeling en de invloed op het landschap Bekijk details

    Vanaf de Franse tijd gaan stemmen op de gemeenschappelijke markegronden te ontginnen. Ondanks protest van veel markgenoten die niet gevoelig waren voor het argument dat ontginning en exploitatie van de woeste gronden meer opbrengsten zouden genereren, werd stap voor stap een Koninklijk Besluit uit 1837 tot opheffing der marken ten uitvoer gebracht.

    Bekijk details van Markeverdeling en de invloed op het landschap